Prečo nám dôverovať

Vitajte v BTI , kde sme odhodlaní získať si vašu dôveru.

Ako tím viac ako 40 autorov z celého sveta sa špecializujeme na poskytovanie spoľahlivých a presných informácií o investovaní a kryptopriemysle.

Naše transparentné redakčné pokyny zabezpečujú objektivitu a dôkladnú kontrolu faktov.

Na základe našich skúseností z prvej ruky a dôveryhodných zmienok v médiách sa vám snažíme poskytnúť znalosti, ktoré potrebujete na prijímanie informovaných rozhodnutí.

Dôverujte nám, že vám poskytneme nezaujatý obsah a cenné poznatky, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

tím bti

Skúsení a špecializovaní spisovatelia

Náš tím skúsených a špecializovaných autorov v BTI zabezpečuje najvyššiu kvalitu obsahu. Naši autori majú hlboké znalosti o investovaní a krypto priemysle s rozsiahlymi odbornými znalosťami a znalosťami tohto odvetvia.

Držia krok s najnovšími trendmi, predpismi a vývojom, čo im umožňuje poskytovať našim čitateľom presné a poučné informácie. Mnohí z našich autorov majú skúsenosti z prvej ruky s investovaním a kryptopriemyslom, čo im dáva jedinečný pohľad a pochopenie výziev a príležitostí, ktorým investori čelia.

Táto skúsenosť im umožňuje poskytovať obsah, ktorý je pre naše publikum relevantný, informatívny a hodnotný. Sme veľmi hrdí na odbornosť a priemyselné znalosti našich autorov, pretože zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní štandardu excelentnosti, ktorým je BTI známa.

Transparentné redakčné pokyny

Naše transparentné redakčné pokyny zaisťujú, že náš obsah je dôveryhodný a spoľahlivý. Chápeme dôležitosť transparentnosti v žurnalistike, a preto uprednostňujeme zachovanie redakčnej integrity a vyhýbanie sa konfliktom záujmov.

Naše pokyny zdôrazňujú potrebu dôkladnej kontroly faktov a overenia informácií pred ich zverejnením. Veríme, že našim čitateľom poskytneme presný a nezaujatý obsah, bez akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu. Od našich autorov sa očakáva, že budú dodržiavať tieto pokyny, aby zabezpečili najvyššie štandardy novinárskej etiky.

V našich procesoch sa snažíme byť transparentní, od výberu autorov s odbornými znalosťami v konkrétnych témach až po dôsledné korektúry a úpravy. Dodržiavaním týchto pokynov sa snažíme budovať dôveru u našich čitateľov a poskytovať spoľahlivé informácie, na ktoré sa môžu spoľahnúť.

Transparentné redakčné pokyny

Konzistentný a prístupný tón

Udržiavame konzistentný a prístupný tón tým, že našich čitateľov oslovujeme jasným a stručným jazykom v našich článkoch. To zaisťuje, že náš obsah je ľahko pochopiteľný a spájateľný, a to aj pri diskusiách o zložitých témach. Zachovanie jednotného tónu je dôležité, pretože pomáha budovať dôveru u našich čitateľov a umožňuje súdržný zážitok z čítania.

Na sprístupnenie zložitých tém využívame rôzne stratégie. Zložité koncepty rozdeľujeme na jednoduchšie pojmy, poskytujeme príklady a analógie na uľahčenie pochopenia a v prípade potreby používame vizuálne prvky. Okrem toho sa vyhýbame žargónu a technickému jazyku, ktorý môže zmiasť našich čitateľov.

Dôkladný proces korektúry

Pri zachovaní nášho záväzku k jasnému a dostupnému obsahu zabezpečujeme dôkladný proces korektúry každého článku, ktorý zaručuje presnosť a profesionalitu. Náš tím skúsených korektorov dôsledne kontroluje každý kus obsahu, aby identifikoval a opravil akékoľvek chyby alebo nezrovnalosti. Tento proces zahŕňa starostlivé preskúmanie gramatiky, pravopisu, interpunkcie a faktickej presnosti.

Zaviedli sme tiež postupy hlásenia chýb, ktoré umožňujú čitateľom upozorniť nás na akékoľvek chyby, s ktorými sa stretnú. Ceníme si transparentnosť a tieto hlásenia berieme vážne, všetky chyby promptne riešime a robíme potrebné opravy.

Naším cieľom je poskytnúť našim čitateľom spoľahlivé a dôveryhodné informácie a náš dôkladný proces korektúry je kľúčovým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa.

Nezávislosť redakcie

Redakčná nezávislosť a žiadne platby tretím stranám

Aby sme zabezpečili našu redakčnú nezávislosť a vyhli sa akýmkoľvek potenciálnym konfliktom záujmov, prísne dodržiavame politiku neprijímania platieb tretích strán za konkrétne témy. Tento záväzok k etickým žurnalistickým praktikám je nevyhnutný pre zachovanie našej redakčnej integrity.

Sme presvedčení, že nezaujaté podávanie správ je kľúčové pri poskytovaní presných a spoľahlivých informácií našim čitateľom. Odmietnutím platieb tretích strán môžeme uprednostniť záujmy našich čitateľov pred akýmikoľvek vonkajšími vplyvmi. Tieto zásady nám umožňujú zachovať si našu objektivitu a zabezpečiť, aby náš obsah nebol vystavený nenáležitému vplyvu.

Sme odhodlaní poskytovať transparentné a dôkladné spravodajstvo a náš záväzok k redakčnej nezávislosti je základným aspektom našich novinárskych princípov.

Spoľahlivé integrácie v reálnom čase

Náš záväzok poskytovať spoľahlivé informácie v reálnom čase je zabezpečený robustnými integráciami. Starostlivo vyberáme rozhrania API, ako sú CoinAPI a CoinMarketCap API , aby sme zabezpečili rýchle a presné údaje. Používame iba dobre zavedené API, ktoré majú overenú spoľahlivosť.

Okrem toho dôsledne testujeme platformy a aplikácie, aby sme zaistili ich presnosť a spoľahlivosť. Naši autori získavajú skúsenosti z prvej ruky skúšaním platforiem, ktoré pokrývajú, skúmaním faktorov, ako sú registrácia, procesy vkladov, obchodné rozhranie, poplatky, bezpečnosť a podpora. Používame dôkladné testovacie metódy, aby sme zaistili, že informácie, ktoré poskytujeme, sú presné a dôveryhodné.

Využitie etablovaných API

Spoľahlivosť našich informácií zabezpečujeme využívaním dobre zavedených rozhraní API pre údaje v reálnom čase. Integráciou týchto rozhraní API, ako sú CoinAPI a CoinMarketCap API , dokážeme našim čitateľom poskytnúť rýchle a presné informácie.

Výhody používania týchto osvedčených API sú početné. V prvom rade zabezpečujú spoľahlivosť našich dátových zdrojov, keďže tieto API sú známe svojou presnosťou a dôveryhodnosťou.

Okrem toho, používanie zavedených rozhraní API nám umožňuje prístup k širokému spektru údajových bodov, čo nám poskytuje komplexný pohľad na trh. To nám umožňuje poskytovať našim čitateľom aktuálne a cenné informácie.

Prísne testovanie presnosti a spoľahlivosti

Prísne testovanie presnosti a spoľahlivosti

Ako zabezpečíme presnosť a spoľahlivosť našich informácií?

V BTI máme zavedené prísne testovacie metódy na overenie presnosti a spoľahlivosti platforiem a aplikácií, ktoré pokrývame. Naši autori získavajú skúsenosti z prvej ruky skúšaním týchto platforiem sami, skúmaním faktorov, ako je registrácia, procesy vkladov, obchodné rozhranie, poplatky, bezpečnosť a podpora.

Pri poskytovaní presných údajov v reálnom čase sa spoliehame aj na dobre zavedené rozhrania API, ako sú CoinAPI a CoinMarketCap API .

Okrem toho je náš model financovania navrhnutý tak, aby zachoval našu redakčnú nezávislosť a zabezpečil nezaujatý obsah. Príjmy vytvárame prostredníctvom affiliate marketingu, pričom si affiliate partnerov starostlivo vyberáme na základe produktov a služieb, ktoré by náš tím sám používal.

Buďte si istí, že sme odhodlaní poskytovať vám presné a spoľahlivé informácie, ktorým môžete dôverovať.

Skúsenosti z prvej ruky s krytými platformami

Náš tím získava skúsenosti z prvej ruky s platformami, ktoré pokrývame. Sme presvedčení, že na to, aby sme našim čitateľom poskytli presné a hodnotné informácie, je nevyhnutné mať priamu skúsenosť s týmito platformami. To nám umožňuje dôkladne zhodnotiť ich vlastnosti, funkčnosť a celkovú používateľskú skúsenosť.

Náš proces zahŕňa vykonávanie hĺbkových kontrol platforiem, pri ktorých posudzujeme rôzne aspekty, ako je registrácia, procesy vkladov, obchodné rozhranie, poplatky, bezpečnosť a podpora. Okrem toho aktívne vyhľadávame a zvažujeme spätnú väzbu od používateľov, aby sme získali komplexné pochopenie silných a slabých stránok týchto platforiem.

Ziskový obchodný model

Na podporu nášho poslania poskytovať presné a hodnotné informácie fungujeme ako ziskový obchodný model. Chápeme dôležitosť ziskovosti a novinárskej integrity a snažíme sa vyvážiť vytváranie príjmov s nezaujatým obsahom.

Ako ziskové podnikanie generujeme príjmy prostredníctvom affiliate marketingu. Chceme však našich čitateľov uistiť, že naše princípy nie sú pre pridružené subjekty ohrozené a zaviazali sme sa vytvárať nezaujatý obsah. Naše pridružené spoločnosti sa vyberajú na základe produktov a služieb, ktoré by náš tím sám používal, čím sa zabezpečí, že dodržíme náš záväzok poskytovať objektívne informácie.

Veríme, že je možné byť ziskový pri zachovaní našej novinárskej integrity. Zameriavame sa na transparentnosť a poskytovanie hodnotného obsahu našim čitateľom bez toho, aby sme ohrozili náš záväzok k nezaujatému spravodajstvu.

Ziskový obchodný model

Nestranný obsah napriek affiliate marketingu

Napriek nášmu ziskovému obchodnému modelu a výnosom generovaným prostredníctvom affiliate marketingu si zachovávame svoj záväzok k nezaujatému obsahu. Vyváženie affiliate partnerstiev a zabezpečenie objektívnych odporúčaní produktov je pre nás najvyššou prioritou.

Starostlivo vyberáme našich pridružených spoločností na základe produktov a služieb, ktoré by náš tím osobne používal. Zásady nie sú ohrozené v záujme pridružených spoločností. Naši autori a redaktori dodržiavajú prísne redakčné pokyny, ktoré zdôrazňujú transparentnosť, overovanie faktov a vyhýbanie sa konfliktom záujmov.

Máme tiež zavedené prísne opatrenia na kontrolu kvality, aby sme zachovali integritu nášho obsahu. Okrem toho odporúčame čitateľom spätnú väzbu a hlásenie chýb, aby sme zabezpečili, že všetky chyby budú okamžite opravené.

Naším cieľom je poskytovať objektívne, dôkladné a transparentné informácie našim čitateľom bez ohľadu na naše affiliate partnerstvá.

Zmienky dôveryhodných médií a prítomnosť na sociálnych sieťach

BTI , ktorá sa objavuje v známych médiách a má silné zastúpenie na sociálnych médiách, si u svojho publika vybudovala dôveru a dôveryhodnosť.

Webová stránka bola spomenutá v renomovaných médiách, ako sú New York Times, The Guardian, Business Insider, Bloomberg a Huffington Post. V médiách sa o ňom zmienili aj spoločnosti IBM, TechCrunch, Yahoo Finance, Associated Press, Coindesk, International Business Times, The Observer a Engadget.

Tieto zmienky v médiách dokazujú uznanie a dôveryhodnosť, ktorú BTI v tomto odvetví získala.

Okrem mediálnej dôveryhodnosti má BTI významnú angažovanosť v sociálnych médiách so stránkou na Facebooku, ktorá sa môže pochváliť 13 000 sledovateľmi, a kanálom Twitter s 13,3 000 sledovateľmi.

Táto silná prítomnosť v sociálnych médiách umožňuje priamu interakciu s publikom a ďalej zvyšuje dôveru a dôveryhodnosť, ktorú si BTI vybudovala.

často kladené otázky

Ako BTI zabezpečuje odbornosť svojich autorov?

Zabezpečenie odborných znalostí a overenie autorov sú pre náš proces kľúčové. Máme rôznorodý tím viac ako 40 autorov z celého sveta s rozsiahlymi skúsenosťami v investovaní a kryptopriemysle. Naši autori sa špecializujú na konkrétne témy na základe ich odbornosti, čím zabezpečujú hĺbkové znalosti. Udržiavame vysoké redakčné štandardy prostredníctvom dôslednej kontroly faktov, korektúr a dodržiavania redakčných a štylistických pokynov. To zaisťuje, že náš obsah je presný, spoľahlivý a dôveryhodný.

Aké opatrenia sa prijímajú na zachovanie transparentnosti a predchádzanie konfliktom záujmov v redakčnom procese?

Opatrenia prijaté na udržanie transparentnosti a zabránenie konfliktu záujmov v našom redakčnom procese zahŕňajú:
Prísne redakčné pokyny, ktoré zabezpečujú transparentnosť, vyhýbanie sa konfliktom záujmov a overovanie faktov.
Priraďujeme náš tím viac ako 40 autorov k témam na základe ich osobnej odbornosti, čím zabezpečujeme najvyššiu úroveň znalostí a dôveryhodnosti.
Zachovanie redakčnej nezávislosti a neprijímanie platieb od tretích strán za konkrétne témy.
Tieto opatrenia zaručujú, že náš obsah je nezaujatý, transparentný a dôveryhodný.

Ako BTI zabezpečuje konzistentný a prístupný tón vo svojich článkoch?

Zabezpečujeme konzistentný tón a prístupné písanie v našich článkoch dodržiavaním prísnych redakčných pokynov. Náš tím skúsených spisovateľov sa špecializuje na konkrétne témy, čo im umožňuje udržiavať konzistentný tón vo všetkých článkoch.
Okrem toho nám naše pokyny pre štýl pomáhajú komunikovať komplexné koncepty prístupným spôsobom. Naše články tiež korigujeme, aby sme sa vyhli chybám, ktoré môžu brániť pochopeniu.

Môžete vysvetliť dôkladný proces korektúry, ktorým prechádzajú články BTI ?

Naše články v BTI prechádzajú dôkladným procesom korektúry, aby sa zabezpečila presnosť a kvalita.
Náš tím autorov so svojimi odbornými znalosťami v oblasti investovania a kryptopriemyslu vytvára dobre preskúmaný obsah.
Po napísaní články starostlivo skontrolujú naši redaktori, aby skontrolovali prípadné chyby alebo nezrovnalosti.
Tento proces pomáha udržiavať konzistentný a prístupný tón v našich článkoch.
Sme hrdí na odbornosť našich autorov a prísny proces korektúry, ktorý našim čitateľom zaručuje spoľahlivé a dôveryhodné informácie.

Ako si BTI zachová redakčnú nezávislosť a zabezpečí, aby sa za konkrétne témy neprijímali žiadne platby od tretích strán?

Udržiavanie redakčnej nezávislosti je pre nás nanajvýš dôležité. Máme zavedené prísne pokyny, aby sme zaistili, že za konkrétne témy nebudú akceptované žiadne platby od tretích strán.
Naši autori sú priradení k témam na základe ich osobnej odbornosti a dodržiavajú naše redakčné pokyny, ktoré uprednostňujú transparentnosť a overovanie faktov.
Ceníme si nezaujatý obsah a nepoľavujeme z našich zásad pre finančný zisk. Dôvera a integrita sú jadrom všetkého, čo robíme.