Voorwaarden

Welkom bij BTI

Deze voorwaarden bevatten de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van BTI.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden volledig aanvaardt.

Blijf de website van BTI niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Voorwaarden, Privacyverklaring en Kennisgeving van Disclaimer
en enige of alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt.
en het accepteren van de voorwaarden van het bedrijf. “De Vennootschap”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar
aan ons bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of ofwel de Klant
of onszelf. Alle voorwaarden hebben betrekking op het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is voor het ondernemen van
het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest passende wijze, hetzij door formele bijeenkomsten
van bepaalde duur, of enig ander middel, met het uitdrukkelijke doel te voorzien in de behoeften van de Cliënt met betrekking tot
van de levering van de genoemde diensten/producten van de Vennootschap, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving
van de Verenigde Staten.

Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud,
hoofdletters en/of hij/zij of zij, worden als onderling verwisselbaar beschouwd en verwijzen dus naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door de website van BTI te gebruiken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies
in overeenstemming met het privacybeleid van BTI.

De meeste moderne interactieve websites
gebruiken cookies om ons in staat te stellen voor elk bezoek gebruikersgegevens op te halen. Op sommige delen van onze site worden cookies gebruikt
om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze
affiliate / advertising partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn BTI en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor
al het materiaal op BTI. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt bekijken en/of afdrukken
pagina’s van https://www.bti.live voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen in deze voorwaarden.

Dat mag niet:

 1. Herpublicatie van materiaal van https://www.bti.live
 2. Verkoop, verhuur of sublicentie van materiaal van https://www.bti.live
 3. Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van https://www.bti.live

Inhoud van BTI herverdelen (tenzij de inhoud specifiek is gemaakt voor herverspreiding).

Hyperlink naar onze inhoud

 1. De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen:
  1. Overheidsinstellingen;
  2. Zoekmachines;
  3. Nieuwsorganisaties;
  4. Distributeurs van online gidsen die ons in de gids opnemen, kunnen een link naar onze website opnemen in dezelfde
   wijze waarop zij hyperlinks aanbrengen naar de websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven; en
  5. Systemwide Accredited Businesses behalve het werven van non-profit organisaties, charity shopping malls,
   en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.
 1. Deze organisaties mogen een link naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie plaatsen zolang
  als de link: (a) is geenszins misleidend; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of
  goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten; en c) past binnen de context van de linking
  de site van de partij.
 2. Wij kunnen naar eigen goeddunken andere linkaanvragen van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
  1. algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven, zoals Kamers van Koophandel, Amerikaanse
   Automobile Association, AARP en Consumers Union;
  2. dot.com community sites;
  3. verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen, met inbegrip van sites voor het geven van liefdadigheid,
  4. online directory distributeurs;
  5. internetportalen;
  6. accountants-, advocaten- en advieskantoren die vooral bedrijven als klant hebben; en
  7. onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

We zullen linkaanvragen van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link geen afspiegeling zou zijn van
ongunstig op ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties
die inherent verdachte bedrijfsvormen vertegenwoordigen, zoals thuiswerken, zijn niet toegestaan.
naar link); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van
de aan de hyperlink verbonden zichtbaarheid zwaarder weegt dan het ontbreken ervan; en (d) wanneer de
de link is in de context van algemene broninformatie of is anderszins consistent met de redactionele inhoud
in een nieuwsbrief of een soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie plaatsen zolang
de link: (a) is geenszins misleidend; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of instemming impliceert
van de linking party en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de linking party’s
site.

Als u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website,
moet u ons op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar [email protected].
Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie (zoals een telefoonnummer en/of e-mail
adres) en de URL van uw site, een lijst van alle URL’s van waaruit u een link naar onze website wilt plaatsen,
en een lijst van de URL(‘s) op onze site waarnaar u wilt linken. Reken op 2-3 weken voor een antwoord.

Erkende organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze website plaatsen:

 1. Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 2. Door het gebruik van de uniform resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
 3. Door het gebruik van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de
  context en formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Het gebruik van BTI’s logo of ander artwork zal niet worden toegestaan voor linking zonder een handelsmerklicentie.
overeenkomst.

Iframes

Zonder voorafgaande goedkeuring en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina’s of
andere technieken gebruiken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde
link naar onze website. U gaat ermee akkoord alle links naar onze website op een dergelijk verzoek onmiddellijk te verwijderen. We hebben ook
behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en haar beleid inzake koppelingen te allen tijde te wijzigen. Door verder te gaan
om naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden voor het linken.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gekoppelde website om welke reden dan ook verwerpelijk vindt, kunt u contact opnemen met
ons hierover. Wij zullen verzoeken om verwijdering van links in overweging nemen, maar zijn niet verplicht dit te doen of te reageren.
rechtstreeks naar jou.

Hoewel wij ernaar streven dat de informatie op deze website correct is, kunnen wij de volledigheid ervan niet garanderen.
of nauwkeurigheid; noch verbinden wij ons ertoe te garanderen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de
website wordt bijgehouden.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van uw website. U stemt ermee in om
en ons verdedigen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw Website. Er mogen geen links verschijnen op
pagina op uw website of binnen elke context die inhoud of materialen bevat die kunnen worden geïnterpreteerd als
lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins een schending inhoudt van, of pleit voor de inbreuk of
andere schending van rechten van derden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle wettelijk geïmpliceerde garanties met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 1. onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;
 2. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 3. onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 4. onze of uw aansprakelijkheid uit te sluiten die volgens het toepasselijke recht niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn uiteengezet: (a)
zijn onderworpen aan het voorgaande lid; en b) alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of
met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheid voortvloeiend uit overeenkomst, onrechtmatige daad
(inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt,
zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.