Privacybeleid

Wij (Wij”, “Ons” of “Onze zijn toegewijd aan het beveiligen van uw Persoonsgegevens en uw privacy.

Dit Privacybeleid is opgesteld om u te informeren over hoe Wij de informatie die u verstrekt in verband met de website x-bitcoin-club.com (de “Website”) beheren, verzamelen, opslaan en gebruiken.

Wij zullen de volgende beginselen in acht nemen:

 • Transparant zijn met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens:

Het is belangrijk voor Ons dat u te allen tijde beschikt over alle informatie die nodig is om weloverwogen beslissingen te nemen over de verwerking van Persoonsgegevens over u wanneer u onze Website bezoekt of wanneer u ermee instemt om te gaan handelen met een handelsplatform van een derde partij. Daartoe zullen wij gebruik maken van verschillende technieken en maatregelen om u op de juiste wijze en op het juiste tijdstip te informeren over de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Bovendien, als Wij vinden dat u specifieke informatie moet worden verstrekt, zullen Wij u die op de juiste tijd en plaats verstrekken.

Wij beantwoorden ook graag al uw vragen en geven u alle gewenste opheldering, binnen de wettelijke beperkingen. Hiervoor kunt u ons benaderen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]

 • Om Persoonsgegevens over u uitsluitend te verwerken voor de in het Beleid uiteengezette doeleinden:

De doeleinden waarvoor Wij Persoonsgegevens over u kunnen verwerken zijn onder meer om de Website aan u beschikbaar te stellen en u een verbinding te bieden met een handelsplatform van een derde partij (de “Diensten”), om de gebruikerservaring op de Website te verbeteren, om de Diensten (inclusief de Website) te verbeteren, om Onze rechten en belangen te beschermen, om zakelijke en administratieve activiteiten uit te voeren die de levering van de Diensten aan de Website-gebruikers ondersteunen, en/of om wettelijke en/of regelgevende vereisten te handhaven.

Daarnaast verwerken Wij Persoonsgegevens over u om inzicht te krijgen in uw persoonlijke behoeften en voorkeuren.

 • Het investeren van aanzienlijke middelen om uw rechten in verband met uw persoonsgegevens te respecteren:

Wij zetten aanzienlijke middelen in om u in staat te stellen uw rechten als betrokkene uit te oefenen. Daarom kunt u ons te allen tijde benaderen wanneer u Persoonsgegevens over u wilt inzien, deze door ons wilt laten wijzigen, wissen, het gebruik ervan voor specifieke doeleinden of in het algemeen wilt staken, of deze aan u of aan een derde wilt overdragen. Wij zullen uw wensen in overeenstemming met de wet vervullen.

 • Om Persoonsgegevens over u te beveiligen:

Hoewel wij geen absolute bescherming van uw Persoonsgegevens kunnen beloven, kunnen wij wel beloven dat wij een breed scala aan middelen en maatregelen gebruiken en zullen blijven gebruiken om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens worden beveiligd.

Ons volledige privacybeleid

1. Het toepassingsgebied?

Dit beleid beschrijft wat voor soort Persoonsgegevens het Bedrijf verzamelt over natuurlijke personen, en hoe het deze verzamelt, gebruikt, deelt met derden, beveiligt, verwerkt, enz.

In dit beleid verwijst “Persoonsgegevens” naar alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks of in combinatie met aanvullende informatie waarover wij beschikken of waartoe wij toegang hebben.

In dit beleid verwijst de “verwerking” van Persoonsgegevens naar elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, met inbegrip van het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, samenbrengen of combineren, beperken, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens.

Onze Diensten zijn bedoeld voor een algemeen publiek en zijn niet gericht op kinderen onder de 18 jaar. Wij verzamelen of vragen niet bewust informatie van personen onder de 18 jaar en geven dergelijke personen niet bewust toegang tot onze Diensten. Als wij ontdekken dat informatie over een kind is verzameld, zullen wij redelijke stappen ondernemen om deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

2. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens over u?

Wij verzamelen Persoonsgegevens over u wanneer u de Diensten gebruikt, de servicekanalen gebruikt en de Website gebruikt. In sommige gevallen verstrekt u ons actief de Persoonsgegevens, en in andere gevallen verzamelen wij de Persoonsgegevens over u door uw gebruik van Onze Diensten en/of Onze servicekanalen te onderzoeken en te analyseren of door uw gegevens te ontvangen van onze externe partners.

3. Geen verplichting om persoonsgegevens aan het bedrijf te verstrekken en de gevolgen daarvan

U bent niet verplicht ons Persoonsgegevens over u te verstrekken. Echter, in sommige gevallen zal het niet verstrekken van dergelijke Persoonsgegevens voorkomen dat wij u de Diensten kunnen leveren, uw gebruik van de Website verhinderen, en/of het slecht functioneren van de Diensten en de Website veroorzaken.

4. Welke soorten Persoonsgegevens verzamelen wij? Persoonsgegevens die wij verzamelen bij elk bezoek aan de Website:

Deze informatie omvat online activiteitenlogboek, verkeersinformatie (waaronder, zonder beperking, IP-adres, tijdstip van toegang, datum van toegang, bezochte web- en mobiele pagina(‘s), gebruikte taal, software crash rapporten en type browser, informatie over het door u gebruikte apparaat. Sommige van deze gegevens kunnen u niet persoonlijk identificeren en vormen daarom geen Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij van u ontvangen: alle Persoonsgegevens die u uit vrije wil aan ons verstrekt wanneer u via ons contact opneemt met een handelsplatform van een derde partij.

Persoonsgegevens die u specifiek verstrekt voor indiening bij platforms van derden om handel te drijven: deze informatie omvat uw volledige naam, telefoonnummer en e-mailadres.

5. De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en hun rechtsgrondslag

De Vennootschap verwerkt uw Persoonsgegevens voor een of meer van de doeleinden die in deze paragraaf worden beschreven en volgens de toepasselijke rechtsgrondslag.

Het Bedrijf zal geen Persoonsgegevens over u verwerken tenzij er een wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking. De rechtsgronden op basis waarvan de Vennootschap Persoonsgegevens over u kan verwerken zijn de volgende:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Dit heeft betrekking op gevallen waarin u specifiek uw gegevens via de Website verstrekt, zodat wij deze kunnen doorgeven aan een handelsplatform van derden.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het bedrijf of van een derde. Bijvoorbeeld om onze diensten te verbeteren of voor de uitoefening of verdediging van juridische claims.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het bedrijf is onderworpen.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over hoe de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd, kunt u ons te allen tijde benaderen door een bericht te sturen naar het e-mailadres.

De volgende lijst geeft een overzicht van de doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens over u kunnen verwerken en de rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking:

DoelWettelijke basis
1Om uw gegevens op uw verzoek aan derden voor te leggen voor digitale benadering, kan Trading Persoonsgegevens over u verzamelen om deze aan derden voor te leggen als u daar specifiek om vraagt.U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
2Om uw vragen, verzoeken en/of klachten te beantwoorden, is de verwerking van Persoonsgegevens over u nodig om te reageren op vragen die u heeft over uw gebruik van de Diensten.De verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen die door het bedrijf of door een derde worden nagestreefd.
3Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of gerechtelijke of administratieve bevelen verwerken wij Persoonsgegevens over u om te voldoen aan Onze verschillende wettelijke verplichtingen.De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het bedrijf is onderworpen.
4Om Onze Diensten te verbeterenWijkunnen Persoonsgegevens over u gebruiken om Onze Diensten te verbeteren. Deze verwerking omvat onder meer alle crashlogs of andere storingsmeldingen die met betrekking tot Diensten worden verkregen.De verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen die door het bedrijf of door een derde worden nagestreefd.
5Om fraude en misbruik van onze diensten te voorkomenDe verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen die door het bedrijf of door een derde worden nagestreefd.
6Voor het uitvoeren en onderhouden van diverse activiteiten ter ondersteuning van de verlening van Onze DienstenDieactiviteiten omvatten back-office functies, bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, strategische besluitvorming, toezichtsmechanismen, enz.De verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen die door het bedrijf of door een derde worden nagestreefd.
7Voor het uitvoeren van analyses, inclusief statistische analysesWijgebruiken diverse analytische maatregelen (inclusief statistische) om beslissingen te nemen over verschillende kwesties.De verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen die door het bedrijf of door een derde worden nagestreefd.
8Om onze belangen, rechten en activa en die van derden te beschermen, met inbegrip van het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.Wij kunnen Persoonsgegevens over u verwerken om Onze belangen, rechten en activa, of die van derden, te beschermen overeenkomstig enige wet, verordening of overeenkomst, met inbegrip van onze voorwaarden en ons beleid.De verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen die door het bedrijf of door een derde worden nagestreefd.

6. Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Het Bedrijf kan ook Persoonsgegevens over u delen met derden die Ons diensten verlenen, zoals aanbieders van opslag en hosting, IP-adresgegevens, analyse van gebruikerservaringen en onderzoek, analytische, technische en diagnostische diensten.

Daarnaast kunt u ons specifiek verzoeken om bepaalde Persoonsgegevens over u aan derde handelsplatforms te verstrekken. In dergelijke gevallen zullen wij de Persoonsgegevens die u voor dat doel aan ons verstrekt, delen met die derden, en hun gebruik van uw Persoonsgegevens zal onderworpen zijn aan hun eigen privacybeleid. Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met meerdere externe handelsplatformen.

De Onderneming kan ook Persoonsgegevens over u delen met haar verwante entiteiten en zakenpartners, die haar voorzien van middelen die de Onderneming in staat stellen het niveau van de diensten en producten die zij aan haar gebruikers levert te verrijken en te verbeteren.

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens over u delen met overheids-, lokale, officiële en regelgevende autoriteiten, alsmede indien een dergelijke openbaarmaking vereist is om onze belangen en de belangen, rechten en activa van derden te beschermen, met inbegrip van de inleiding, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Bovendien kunnen wij Persoonsgegevens over u bekendmaken aan potentiële kopers of investeerders van, of kredietverstrekkers aan de Onderneming en/of een onderneming binnen de groep van ondernemingen waarvan de Onderneming deel uitmaakt, of in geval van een soortgelijke transactie (met inbegrip van de verkoop van activa van de Onderneming en/of een onderneming binnen de groep van ondernemingen waarvan de Onderneming deel uitmaakt), en/of in verband met een fusie, reorganisatie, consolidatie of faillissement van de Onderneming en/of een onderneming binnen de groep van ondernemingen waarvan de Onderneming deel uitmaakt.

7. Cookies en diensten van derden

Wij kunnen gebruik maken van bepaalde diensten van derden, zoals analysebedrijven of bedrijven die advertenties op onze Website plaatsen, die ook cookies of andere technologieën kunnen gebruiken, en deze praktijken en aanbieders zijn onderworpen aan hun eigen beleid.

Cookie (een klein tekstbestand) wordt geïnstalleerd op het apparaat waarmee u de Website bezoekt of opent. De cookies maken het mogelijk om informatie over u en uw gedrag te verzamelen, om uw gebruikerservaring te verbeteren, om uw voorkeuren en instellingen te onthouden en om u producten en diensten aan te bieden die u mogelijk interesseren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om statistieken te verzamelen en analyses uit te voeren.

Sommige van de cookies die wij kunnen gebruiken zijn sessiecookies, die tijdelijk naar uw apparaat worden gedownload en blijven staan tot u uw webbrowser sluit, terwijl andere permanente cookies zijn, die op uw apparaat blijven staan nadat u de website niet meer bezoekt en die kunnen worden gebruikt om de website te helpen u als terugkerende bezoeker te onthouden wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Soorten cookies:

De cookies die wij kunnen gebruiken zijn ingedeeld volgens hun functionaliteit, als volgt:

Type cookieDoelAanvullende informatie
Strikt noodzakelijke cookiesDeze cookies zijn strikt noodzakelijk om u in staat te stellen door de Website te navigeren en de door u gevraagde functies te gebruiken. Ze worden gebruikt om u onze inhoud, producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd. Dergelijke cookies zijn essentieel om uw apparaat te helpen informatie te downloaden of te streamen, zodat u op de Website kunt navigeren, de functies ervan kunt gebruiken en kunt terugkeren naar pagina’s die u eerder hebt bezocht.eze cookies verzamelen Persoonsgegevens over u, zoals gebruikersnaam en laatste inlogdatum, en identificeren u als zijnde ingelogd op de Website.Deze cookies worden verwijderd wanneer u uw webbrowser afsluit (sessiecookies).
Functionele cookiesDeze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar de Website en om uw keuzes en voorkeuren te onthouden.Deze cookies overleven het sluiten van uw webbrowser, en gaan mee tot hun toepasselijke vervaltijd.
PrestatiecookiesDeze cookies worden gebruikt om geaggregeerde statistieken te leveren over de prestaties van de Website en om deze prestaties te testen en te verbeteren, teneinde een betere gebruikerservaring te bieden. Bovendien stellen zij ons in staat analytische functies op de Website uit te voeren.Deze cookies verzamelen geanonimiseerde gegevens die niet gerelateerd zijn aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze cookies zijn geldig voor verschillende periodes; sommige worden verwijderd zodra u uw browser sluit, terwijl andere een onbepaalde geldigheidsduur hebben.

Blokkeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browserinstellingen wijzigen om sommige of alle cookies te blokkeren en te verwijderen. Zie onderstaande links naar instructies over hoe dit te doen met betrekking tot enkele van de meest populaire webbrowsers:

 • Firefox
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Safari

Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, sommige of alle functies en functionaliteiten van de Website mogelijk niet werken zoals bedoeld.

ONLINE TRACKING BERICHT

OP DIT MOMENT ONDERSTEUNT DEZE DIENST GEEN DO-NOT-TRACK SIGNALEN.

8. Bewaring van persoonsgegevens over u

Het Bedrijf zal Persoonsgegevens over u bewaren zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden van de verwerking van de Persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit Beleid, of voor een langere periode als vereist volgens de wetgeving, regelgeving, beleid en orders die op ons van toepassing zijn.

Wij delen uw informatie met derde handelsplatforms voor een periode van 12 maanden en, mits onze toestemming, voor nog eens 12 maanden.

Om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens over U niet langer worden bewaard dan nodig is, evalueren wij periodiek de door ons bewaarde Persoonsgegevens om na te gaan of Persoonsgegevens kunnen worden gewist.

9. Doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie

Persoonsgegevens over u kunnen worden overgedragen aan een derde land (d.w.z. andere rechtsgebieden dan waar u verblijft) of aan internationale organisaties. In dergelijke omstandigheden zal het Bedrijf passende waarborgen treffen om de bescherming van uw Persoonsgegevens te verzekeren en om ervoor te zorgen dat afdwingbare rechten voor de betrokkenen en effectieve rechtsmiddelen voor hen beschikbaar zijn.

Indien u een ingezetene bent van de EER (Europese Economische Ruimte), gelieve er nota van te nemen dat deze waarborgen en bescherming beschikbaar zijn indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De doorgifte is naar een derde land of een internationale organisatie waarvan de EU-commissie heeft besloten dat deze een passend beschermingsniveau biedt voor de Persoonsgegevens die aan haar worden doorgegeven overeenkomstig artikel 45, lid 3, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (de “GDPR”).
 • de doorgifte geschiedt op grond van een juridisch bindend en afdwingbaar instrument tussen overheidsinstanties of -lichamen overeenkomstig artikel 46, lid 2, onder a), van de GDPR; of
 • De doorgifte is in overeenstemming met de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de EU-Commissie zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR. De door de EU-Commissie aangenomen clausules kunnen worden geraadpleegd op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

U kunt de Onderneming verzoeken u details te verstrekken over de waarborgen die zij hanteert ter bescherming van de Persoonsgegevens over u die naar een derde land of een internationale organisatie worden overgedragen, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]

10. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging van Persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de risico’s die de verwerking met zich meebrengt, met name door een toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens.

Wij kunnen niet garanderen, noch verklaren, dat er foutloze prestaties zullen zijn met betrekking tot de privacy van uw Persoonsgegevens, en Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, gevolg- of strafschade met betrekking tot het gebruik of de vrijgave van Persoonsgegevens over U, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de openbaarmaking van Persoonsgegevens als gevolg van fouten in de overdracht, onbevoegde toegang van derden, of andere oorzaken buiten Onze redelijke controle.

Wij kunnen op grond van wettelijke of andere verplichtingen waarover wij geen controle hebben, verplicht zijn Persoonsgegevens over u door te geven aan derden, zoals overheidsinstanties. In dergelijke omstandigheden hebben wij beperkte controle over het beschermingsniveau dat door dergelijke derden aan uw Persoonsgegevens wordt geboden.

Elke overdracht van persoonsgegevens via het internet kan niet volledig worden beveiligd. Daarom kan het Bedrijf de bescherming van Persoonsgegevens over u niet garanderen wanneer deze via het internet aan ons worden doorgegeven.

11. Links naar websites van derden

De Website kan links bevatten naar websites en/of toepassingen van derden. De Onderneming heeft geen controle over dergelijke websites en toepassingen, noch over de verzameling en/of verwerking van Persoonsgegevens over u door dergelijke websites en toepassingen, en Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en toepassingen, noch voor hun beleid en activiteiten inzake privacy en gegevensbescherming. Dit beleid is niet van toepassing op handelingen die via dergelijke websites en/of toepassingen worden verricht.

Wanneer u websites en/of toepassingen van dergelijke derden bezoekt, raden wij u aan hun privacybeleid zorgvuldig door te nemen voordat u dergelijke websites en/of toepassingen gebruikt en voordat u Persoonsgegevens over u bekendmaakt.

13. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

In het algemeen hebt U het recht om ons te verzoeken U te bevestigen of Persoonsgegevens over U door ons worden verzameld, om te vragen deze gegevens in te zien, om de inhoud te corrigeren indien van toepassing en om de Persoonsgegevens die niet langer door ons nodig zijn te wissen. U kunt ook uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw Persoonsgegevens beperken.

Als u een ingezetene van de EER bent, lees dan dit gedeelte hieronder:

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Om dergelijke rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek tot uitoefening van uw rechten sturen naar het volgende e-mailadres:

Recht op toegang

U hebt het recht om van het Bedrijf een bevestiging te ontvangen of Persoonsgegevens over u al dan niet worden verwerkt, en, indien dat het geval is, toegang tot de Persoonsgegevens en de volgende informatie: (1) de doeleinden van de verwerking; (2) de betrokken categorieën van Persoonsgegevens; (3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of internationale organisaties; (4) indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen; (5) het bestaan van het recht om van het Bedrijf rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of beperking van de verwerking van Persoonsgegevens over u te verlangen of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken; (6) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; (7) indien de Persoonsgegevens niet bij u zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan; (8) het bestaan van profilering; en (9) indien Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land buiten de EER of aan een internationale organisatie, de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

Het Bedrijf verstrekt een kopie van de Persoonsgegevens die worden verwerkt en kan een redelijke vergoeding vragen voor eventuele verdere kopieën die door u worden aangevraagd. Indien u het verzoek langs elektronische weg doet, en tenzij u anderszins verzoekt, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm.

Het recht om een kopie van de persoonsgegevens te verkrijgen mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen. Indien het verzoek de rechten en vrijheden van anderen schaadt, kan het Bedrijf uw verzoek niet of slechts beperkt inwilligen.

Recht op correctie

U hebt het recht om van het Bedrijf de rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens over u te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om onvolledige Persoonsgegevens over u aan te vullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op wissen

zijn de volgende gronden van toepassing: (a) de Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met het doel waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; (b) u uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat; (c) u te allen tijde, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar maakt tegen de verwerking van Persoonsgegevens over u die is gebaseerd op de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd, en er geen doorslaggevende legitieme gronden zijn voor de verwerking; (d) u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden; (e) de Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of (f) de Persoonsgegevens over u moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Europese Unie of een lidstaat waaraan de Onderneming is onderworpen.

Dit recht is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is (a) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van wetgeving van de Europese Unie of van een lidstaat waaraan de Vennootschap is onderworpen; of (b) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om van het Bedrijf de beperking van de verwerking van Persoonsgegevens over u te verkrijgen indien een van de volgende zaken van toepassing is: (a) de juistheid van de Persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die het Bedrijf in staat stelt de juistheid van de Persoonsgegevens over u te controleren; (b) de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens over u en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; (c) het Bedrijf de Persoonsgegevens over u niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de Persoonsgegevens door u nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; (d) indien de verwerking van Persoonsgegevens over u noodzakelijk is met het oog op de legitieme belangen die door de Onderneming of door een derde worden nagestreefd, tenzij Wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of (e) indien de Persoonsgegevens over u worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering, voor zover zij verband houden met dergelijke direct marketing.

Indien de verwerking van uw Persoonsgegevens op uw verzoek is beperkt, zullen deze Persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de Persoonsgegevens over u, die u aan de Onderneming hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, alsmede het recht om dergelijke Persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien (a) de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst waarbij u partij bent, en (b) de verwerking geschiedt langs geautomatiseerde weg.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt u het recht om de Persoonsgegevens over u rechtstreeks van het Bedrijf naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, voor zover dit technisch mogelijk is. De uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan uw rechten en die van het Bedrijf uit hoofde van uw recht op wissing. Bovendien mag het recht op gegevensportabiliteit geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens over u die is gebaseerd op de legitieme belangen die door de Onderneming of door een derde worden nagestreefd, met inbegrip van profilering op basis van dergelijke legitieme belangen. In een dergelijk geval zullen Wij de Persoonsgegevens over u niet langer verwerken, tenzij Wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, waaronder profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Recht om toestemming in te trekken

U kunt uw aan ons verstrekte toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die door een lidstaat is ingesteld ter bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze sectie 13 kunnen worden beperkt door de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten waaraan het Bedrijf is onderworpen.

Wij zullen u onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek de gevraagde informatie verstrekken overeenkomstig uw rechten zoals uiteengezet in dit artikel 13. Deze termijn kan zo nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal van de verzoeken. Wij stellen u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek in kennis van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging.

De informatie die u op grond van uw in deze afdeling 13 vermelde rechten vraagt, wordt gratis verstrekt, tenzij in deze afdeling 13 anders is bepaald. Wanneer verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kunnen Wij (a) een redelijke vergoeding in rekening brengen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie of mededeling of het ondernemen van de gevraagde actie; of (b) weigeren aan het verzoek gevolg te geven.

Het Bedrijf kan u vragen aanvullende informatie te verstrekken die nodig is om uw identiteit te bevestigen teneinde aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig uw rechten zoals uiteengezet in dit artikel 13, indien Wij redelijke twijfels hebben over de identiteit van de natuurlijke persoon die het verzoek indient.

12. Wijzigingen in dit beleid

Wij kunnen de voorwaarden van dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer wij dit beleid wijzigen, zullen wij u van deze wijzigingen op de hoogte brengen door het bijgewerkte beleid op de website te publiceren. Bovendien, wanneer Wij belangrijke wijzigingen aanbrengen aan dit Beleid, zullen Wij ernaar streven u te informeren over dergelijke wijzigingen via communicatiemiddelen die Wij redelijkerwijs geschikt achten om u te informeren over dergelijke wijzigingen en door een bericht over dergelijke wijzigingen te publiceren op de Website. Tenzij anders vermeld, worden alle wijzigingen van kracht bij de publicatie van het bijgewerkte beleid op onze website.