Zásady ochrany osobních údajů

My (My, My nebo Naše) se zavazujeme zabezpečit vaše osobní údaje a vaše soukromí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny, aby vás informovaly o tom, jak spravujeme, shromažďujeme, uchováváme a používáme informace, které nám poskytnete v souvislosti s webovými stránkami x-bitcoin-club.com (dále jen „webové stránky“).

Budeme dodržovat následující zásady:

 • Transparentnost při shromažďování a zpracování vašich osobních údajů:

Je pro nás důležité, abyste měli vždy k dispozici všechny informace potřebné k tomu, abyste se mohli kvalifikovaně rozhodovat o zpracování vašich osobních údajů, když navštívíte naše webové stránky nebo když souhlasíte se zahájením obchodování s obchodní platformou třetí strany. Za tímto účelem budeme využívat různé techniky a opatření, jejichž cílem je poskytnout vám relevantní informace o zpracování vašich osobních údajů, a to řádným způsobem a v řádném termínu.

Pokud navíc zjistíme, že je třeba vám poskytnout konkrétní informace, poskytneme vám je ve vhodnou dobu a na vhodném místě.

Rádi vám také zodpovíme všechny vaše dotazy a poskytneme vám veškerá potřebná vysvětlení, a to v rámci zákonných omezení. Za tímto účelem se na nás můžete obrátit zasláním e-mailu na následující adresu: [email protected].

 • Zpracovávat vaše osobní údaje výhradně pro účely uvedené v Zásadách:

Účely, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, zahrnují mimo jiné zpřístupnění webových stránek a poskytnutí připojení k obchodním platformám třetích stran (dále jen „obchodní platformy“). „Služby“), ke zlepšení uživatelského zážitku na Webových stránkách, ke zlepšení Služeb (včetně Webových stránek), k ochraně Našich práv a zájmů, k provádění obchodních a administrativních činností, které podporují poskytování Služeb uživatelům Webových stránek, a/nebo k dodržování právních a/nebo regulačních požadavků.

Kromě toho budeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom porozuměli vašim osobním potřebám a preferencím.

 • Investovat značné prostředky do dodržování vašich práv v souvislosti s vašimi osobními údaji:

Používáme značné prostředky, abychom vám umožnili uplatnit vaše práva jako subjektu údajů. Proto se na nás můžete kdykoli obrátit, pokud si přejete zkontrolovat osobní údaje, které se vás týkají, požádat nás o jejich změnu, vymazání, ukončení jejich používání pro konkrétní účely nebo obecně nebo o jejich předání vám nebo třetí straně. Vaše přání splníme v souladu se zákonem.

 • Zabezpečení vašich osobních údajů:

Přestože nemůžeme slíbit absolutní ochranu vašich osobních údajů, můžeme slíbit, že používáme a budeme používat širokou škálu prostředků a opatření, jejichž cílem je zajistit zabezpečení vašich osobních údajů.

Naše úplné zásady ochrany osobních údajů

1. Rozsah?

Tyto zásady popisují, jaké osobní údaje společnost shromažďuje o fyzických osobách a jak je shromažďuje, používá, sdílí s třetími stranami, zabezpečuje, zpracovává atd.

V těchto zásadách se „osobními údaji“ rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které máme k dispozici nebo ke kterým máme přístup.

V těchto zásadách se „zpracováním“ osobních údajů rozumí jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zveřejňování přenosem, šíření nebo jiného zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, vymazávání nebo zničení osobních údajů.

Naše služby jsou určeny široké veřejnosti a nejsou určeny dětem mladším 18 let. Vědomě neshromažďujeme ani nevyžadujeme informace od osob mladších 18 let a vědomě neumožňujeme těmto osobám přístup k našim službám. Pokud zjistíme, že byly shromážděny informace o dítěti, podnikneme přiměřené kroky k jejich co nejrychlejšímu odstranění.

2. Kdy o vás shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje o vás shromažďujeme, kdykoli používáte Služby, využíváte kanály služeb a používáte Webové stránky. V některých případech nám Osobní údaje aktivně poskytnete a v jiných případech o vás Osobní údaje shromáždíme na základě zkoumání a analýzy vašeho používání Našich služeb a/nebo našich servisních kanálů nebo získáme vaše údaje od našich partnerů třetích stran.

3. Žádná povinnost poskytovat osobní údaje společnosti a její důsledky

Nejste povinni nám poskytnout žádné osobní údaje o vás. V některých případech nám však neposkytnutí těchto osobních údajů znemožní poskytovat vám Služby, znemožní vám používat Webové stránky a/nebo způsobí nefunkčnost Služeb a Webových stránek.

4. Jaké typy osobních údajů shromažďujeme? Osobní údaje, které shromažďujeme při každém vstupu na Webové stránky:

tyto informace zahrnují záznamy o online aktivitách, informace o provozu (mimo jiné včetně IP adresy, času přístupu, data přístupu, navštívených webových a mobilních stránek, použitého jazyka, hlášení o pádu softwaru a typu použitého prohlížeče, informace o použitém zařízení. Některé z těchto informací vás nemusí osobně identifikovat, a proto nepředstavují osobní údaje.

Osobní údaje, které od vás obdržíme: veškeré osobní údaje, které nám poskytnete z vlastní vůle při kontaktu s obchodní platformou třetí strany naším prostřednictvím.

Osobní údaje, které výslovně poskytnete k předložení platformám třetích stran za účelem obchodování: tyto údaje zahrnují vaše celé jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

5. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ

Společnost zpracovává vaše osobní údaje pro jeden nebo více účelů uvedených v této části a na základě příslušného právního základu.

Společnost nebude zpracovávat vaše osobní údaje, pokud pro takové zpracování nebude existovat právní základ. Právní základy, na jejichž základě může společnost zpracovávat vaše osobní údaje, jsou následující:

 • Udělili jste souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. To se týká případů, kdy nám prostřednictvím webových stránek výslovně poskytnete své údaje, abychom je mohli předat obchodní platformě třetí strany.
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti nebo třetí strany. Například za účelem zlepšení našich služeb nebo za účelem uplatnění nebo obhajoby právních nároků.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost vztahuje.

Pokud si přejete získat více informací o tom, jak je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti nebo třetí strany, můžete se na nás kdykoli obrátit zasláním oznámení na e-mailovou adresu.

Následující seznam uvádí účely, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, a právní základ pro takové zpracování:

ÚčelPrávní základ
1Za účelem předání vašich údajů třetím stranám na vaši žádost, abyste se mohli přiblížit digitálním službám, může obchodování shromažďovat vaše osobní údaje za účelem jejich předání třetím stranám, pokud o to výslovně požádáte.Udělili jste souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
2Abychom mohli reagovat na vaše dotazy, žádosti a/nebo stížnosti, je nutné zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy týkající se používání Služeb.Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti nebo třetí strany.
3Za účelem splnění právních povinností nebo soudních či správních příkazů zpracováváme vaše osobní údaje, abychom splnili naše různé právní povinnosti.Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost vztahuje.
4Za účelem zlepšování našich služebMůžemepoužívat vaše osobní údaje za účelem zlepšování našich služeb. Takové zpracování bude mimo jiné zahrnovat veškeré záznamy o haváriích nebo jiné zprávy o poruchách získané v souvislosti se službami.Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti nebo třetí strany.
5Abychom zabránili podvodům, zneužívání našich služeb.Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti nebo třetí strany.
6Za účelem provádění a udržování různých činností podporujících poskytování našich služebTytočinnosti zahrnují back-office funkce, činnosti v oblasti rozvoje podnikání, strategické rozhodování, mechanismy dohledu atd.Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti nebo třetí strany.
7Za účelem provedení analýzy, včetně statistické analýzyPřirozhodování o různých otázkách používáme různá analytická opatření (včetně statistických).Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti nebo třetí strany.
8Za účelem ochrany našich zájmů, práv a majetku a zájmů třetích stran, včetně zahájení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků.Osobní údaje o vás můžeme zpracovávat za účelem ochrany našich zájmů, práv a majetku nebo zájmů třetích stran v souladu s jakýmkoli zákonem, nařízením nebo smlouvou, včetně jakýchkoli našich podmínek a zásad.Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti nebo třetí strany.

6. Předávání osobních údajů třetím stranám

Společnost může také sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, které nám poskytují služby, jako jsou poskytovatelé úložiště a hostingu, informace o IP adresách, analýza uživatelských zkušeností a výzkumné, analytické, technické a diagnostické služby.

Kromě toho můžete výslovně požádat, abychom určité vaše osobní údaje předali obchodním platformám třetích stran. V takových případech budeme osobní údaje, které nám za tímto účelem poskytnete, sdílet s těmito třetími stranami a jejich použití vašich osobních údajů bude podléhat jejich vlastním zásadám ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s několika obchodními platformami třetích stran.

Společnost může také sdílet vaše osobní údaje se spřízněnými subjekty a obchodními partnery, kteří jí poskytují zdroje, jež jí umožňují obohatit a zlepšit úroveň služeb a produktů, které poskytuje svým uživatelům.

Společnost může sdílet vaše osobní údaje s vládními, místními, úředními a regulačními orgány, jakož i v případě, že je takové zveřejnění nutné k ochraně našich zájmů, práv a majetku a zájmů třetích stran, včetně zahájení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit potenciálním kupcům nebo investorům Společnosti a/nebo jakékoli společnosti ze skupiny společností, jejíž je Společnost součástí, nebo věřitelům Společnosti a/nebo jakékoli společnosti ze skupiny společností, jejíž je Společnost součástí, nebo v případě jakékoli podobné transakce (včetně prodeje majetku Společnosti a/nebo jakékoli společnosti ze skupiny společností, jejíž je Společnost součástí) a/nebo v souvislosti s fúzí, reorganizací, konsolidací nebo úpadkem Společnosti a/nebo jakékoli společnosti ze skupiny společností, jejíž je Společnost součástí.

7. Soubory cookie a služby třetích stran

Můžeme využívat určité služby třetích stran, jako jsou analytické společnosti nebo společnosti, které na našich webových stránkách doručují reklamy, které mohou rovněž používat soubory cookie nebo jiné technologie, a tyto postupy a poskytovatelé podléhají svým vlastním zásadám.

Soubor cookie (malý textový soubor) se instaluje do zařízení, prostřednictvím kterého navštívíte webové stránky nebo na ně přistupujete. Soubory cookie umožňují shromažďovat informace o vás a vašem chování, aby bylo možné zlepšit vaše uživatelské prostředí, zapamatovat si vaše preference a nastavení a přizpůsobit a nabídnout vám produkty a služby, které by vás mohly zajímat. Soubory cookie mohou být také použity ke shromažďování statistik a provádění analýz.

Některé ze souborů cookie, které můžeme používat, jsou soubory cookie relace, které jsou dočasně staženy do vašeho zařízení a trvají, dokud nezavřete webový prohlížeč, zatímco jiné jsou trvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení i poté, co přestanete prohlížet webové stránky, a mohou být použity k tomu, aby si vás webové stránky zapamatovaly jako návštěvníka, který se na ně vrací.

Typy souborů cookie:

Soubory cookie, které můžeme používat, jsou rozděleny podle jejich funkčnosti takto:

Typ souboru cookieÚčelDalší informace
Nezbytně nutné soubory cookieTyto soubory cookie jsou nezbytně nutné k tomu, abyste se mohli pohybovat po webových stránkách a používat požadované funkce. Jsou používány k tomu, abychom vám mohli poskytovat náš obsah, produkty a služby, které jste si vyžádali.Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vaše zařízení mohlo stahovat nebo přenášet informace, abyste se mohli pohybovat po webových stránkách, používat jejich funkce a vracet se na stránky, které jste již navštívili.Tyto soubory cookie shromažďují vaše osobní údaje, jako je uživatelské jméno a datum posledního přihlášení, a identifikují vás jako přihlášeného na Webové stránky.Tyto soubory cookie se vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč (soubory cookie relace).
Funkčnost Soubory cookieTyto soubory cookie se používají k tomu, abychom vás rozpoznali, když se na Webové stránky vrátíte, a umožňují nám zapamatovat si vaše volby a preference.Tyto soubory cookie přetrvávají i po zavření webového prohlížeče a trvají až do uplynutí doby jejich platnosti.
Výkonnostní soubory cookieTyto soubory cookie se používají k poskytování souhrnných statistických údajů o výkonu webových stránek a k testování a zlepšování tohoto výkonu s cílem zajistit lepší uživatelský komfort. Kromě toho nám umožňují provádět analytické funkce na webových stránkách.Tyto soubory cookie shromažďují anonymizované údaje, které se nevztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.Tyto soubory cookie jsou platné po různou dobu; některé se vymažou po zavření prohlížeče, zatímco jiné mají neomezenou dobu platnosti.

Blokování a odstraňování souborů cookie

Nastavení prohlížeče můžete změnit tak, aby blokoval a odstraňoval některé nebo všechny soubory cookie. Níže naleznete odkazy na pokyny, jak to provést v některých nejoblíbenějších webových prohlížečích:

 • Firefox
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Safari

Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, některé nebo všechny funkce a vlastnosti webových stránek nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno.

OZNÁMENÍ O SLEDOVÁNÍ ONLINE

V SOUČASNÉ DOBĚ TATO SLUŽBA NEPODPORUJE SIGNÁLY „NESLEDOVAT“.

8. Uchovávání osobních údajů o vás

Společnost uchovává vaše osobní údaje po dobu, která je nezbytná pro splnění účelů zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách, nebo po delší dobu, která je vyžadována podle právních předpisů, nařízení, zásad a příkazů, které se na nás vztahují.

Vaše údaje budeme sdílet s obchodními platformami třetích stran po dobu 12 měsíců a na základě našeho souhlasu tak budeme činit dalších 12 měsíců.

Abychom zajistili, že vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nutné, pravidelně kontrolujeme námi uchovávané osobní údaje a zkoumáme, zda je možné některé osobní údaje vymazat.

9. Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje o vás mohou být předány do třetí země (tj. do jiné jurisdikce, než ve které máte bydliště) nebo mezinárodním organizacím. Za těchto okolností společnost přijme vhodná ochranná opatření, aby zajistila ochranu vašich osobních údajů a aby zajistila vymahatelná práva subjektů údajů a účinné právní prostředky nápravy pro subjekty údajů.

Pokud jste rezidentem EHP (Evropského hospodářského prostoru), vezměte prosím na vědomí, že tato ochranná opatření a ochrana budou k dispozici, pokud je splněna některá z následujících podmínek:

 • Jedná se o předání do třetí země nebo mezinárodní organizace, o které Komise EU rozhodla, že poskytuje odpovídající úroveň ochrany předávaných osobních údajů podle čl. 45 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“).
 • předání je v souladu s právně závazným a vymahatelným nástrojem mezi orgány veřejné moci nebo subjekty podle čl. 46 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů; nebo
 • Předávání je v souladu se standardními doložkami o ochraně údajů přijatými Komisí EU podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Ustanovení přijatá Komisí EU jsou k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Můžete požádat, aby vám společnost poskytla podrobnosti týkající se ochranných opatření, která používá k ochraně vašich osobních údajů, které jsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, a to zasláním e-mailu na následující adresu: [email protected].

10. Ochrana vašich osobních údajů

Zavádíme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů s ohledem na rizika, která zpracování představuje, zejména rizika náhodného nebo nezákonného zničení, ztráty, změny, neoprávněného zveřejnění nebo přístupu k přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovávaným osobním údajům.

Nemůžeme zaručit, ani neprohlašujeme, že bude docházet k bezchybnému plnění, pokud jde o ochranu vašich osobních údajů, a neneseme odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, následné nebo sankčně nahrazované škody související s používáním nebo zveřejněním vašich osobních údajů, mimo jiné včetně zveřejnění osobních údajů v důsledku chyb v přenosu, neoprávněného přístupu třetích stran nebo jiných příčin, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu.

Na základě zákonných nebo jiných povinností, které nemůžeme ovlivnit, můžeme být povinni předat vaše osobní údaje třetím stranám, například orgánům veřejné moci. Za těchto okolností máme omezenou kontrolu nad úrovní ochrany osobních údajů, kterou tyto třetí strany poskytují.

Jakýkoli přenos osobních údajů přes internet nelze plně zabezpečit. Společnost proto nemůže zajistit ochranu vašich osobních údajů, pokud jsou nám předávány prostřednictvím internetu.

11. Odkazy na webové stránky třetích stran

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky a/nebo aplikace třetích stran. Společnost nemá kontrolu nad těmito webovými stránkami a aplikacemi, ani nad shromažďováním a/nebo zpracováním vašich osobních údajů těmito webovými stránkami a aplikacemi, a není odpovědná za tyto webové stránky a aplikace, ani za jejich zásady a činnosti týkající se ochrany soukromí a osobních údajů. Tyto zásady se nevztahují na žádné akce prováděné prostřednictvím těchto webových stránek a/nebo aplikací.

Při každém přístupu na webové stránky a/nebo aplikace třetích stran doporučujeme, abyste si před použitím těchto webových stránek a/nebo aplikací a před zveřejněním jakýchkoli vašich osobních údajů pečlivě prostudovali jejich zásady ochrany osobních údajů.

13. Vaše práva týkající se osobních údajů o vás

Obecně máte právo požadovat, abychom vám poskytli potvrzení o tom, zda o vás shromažďujeme osobní údaje, požádat o kontrolu těchto údajů, případně o opravu obsahu a o vymazání osobních údajů, které již nepotřebujeme. Můžete také omezit svůj souhlas s určitým zpracováním vašich osobních údajů.

Pokud jste rezidentem EHP, přečtěte si prosím tuto část níže:

V souvislosti s osobními údaji, které se vás týkají, máte nárok na následující práva. Chcete-li tato práva uplatnit, můžete zaslat žádost o uplatnění svých práv na následující e-mailovou adresu:

Právo na přístup

Máte právo získat od společnosti potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a následující informace: (1) účely zpracování; (2) kategorie dotčených Osobních údajů; (3) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou Osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemce ve třetích zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo mezinárodní organizace; (4) pokud je to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou Osobní údaje uchovávány, nebo, pokud to možné není, kritéria použitá pro stanovení této doby; (5) existenci práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz Osobních údajů nebo omezení zpracování Osobních údajů o vás nebo vznést námitku proti takovému zpracování; (6) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (7) pokud Osobní údaje nejsou získány od vás, veškeré dostupné informace o jejich zdroji; (8) existenci profilování; a (9) pokud jsou Osobní údaje předávány do třetí země mimo EHP nebo mezinárodní organizaci, vhodné záruky týkající se předávání.

Společnost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů a za další kopie, které si vyžádáte, může účtovat přiměřený poplatek. Pokud podáte žádost elektronickou cestou a pokud nepožadujete jinak, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické podobě.

Právo získat kopii osobních údajů nesmí mít nepříznivý vliv na práva a svobody jiných osob. Pokud tedy žádost poškozuje práva a svobody jiných osob, společnost nemusí vaší žádosti vyhovět nebo tak učiní v omezené míře.

Právo na opravu

Máte právo požadovat od společnosti opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňujícího prohlášení.

Právo na výmaz

platí následující důvody: (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (b) odvoláte svůj souhlas, na jehož základě je zpracování prováděno, a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování; (c) kdykoli vznesete z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech, jež sledujeme my nebo třetí strana, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; (d) vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu; (e) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; nebo (f) osobní údaje o vás musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na společnost vztahuje.

Toto právo se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro (a) pro splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, kterému Společnost podléhá; nebo (b) za účelem určení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat od společnosti omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud nastane jedna z následujících situací: (a) přesnost osobních údajů zpochybníte, a to po dobu, která Společnosti umožní ověřit přesnost osobních údajů o vás; (b) zpracování je nezákonné a vy nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a požadujete omezení jejich používání; (c) Společnost již nepotřebuje osobní údaje o vás pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (d) pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti nebo třetí strany, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo (e) pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.

Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů na základě vaší žádosti omezeno, budou tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které jste poskytli Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jakož i právo předat tyto osobní údaje jinému správci, pokud. (a) zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě, jejíž jste smluvní stranou, a (b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při uplatňování práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly předány přímo společností jinému správci, pokud je to technicky proveditelné. Uplatněním vašeho práva na přenositelnost údajů nejsou dotčena vaše práva a práva společnosti na výmaz. Kromě toho nesmí být právem na přenositelnost údajů nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech společnosti nebo třetí strany, včetně profilování založeného na těchto oprávněných zájmech. V takovém případě nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém souvisí s tímto přímým marketingem.

Právo odvolat souhlas

Souhlas, který jste nám poskytli pro účely zpracování vašich osobních údajů, můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na vašem souhlasu před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu zřízeného členským státem za účelem ochrany základních práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v Evropské unii.

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů, jak je uvedeno v tomto oddíle 13, mohou být omezena právem Evropské unie nebo členského státu, kterému společnost podléhá.

Požadované informace vám poskytneme v souladu s vašimi právy uvedenými v tomto oddíle 13 bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tato lhůta může být v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce s ohledem na složitost a počet žádostí. O každém takovém prodloužení vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti a uvedeme důvody zpoždění.

Informace požadované v souladu s vašimi právy uvedenými v tomto oddíle 13 budou poskytnuty bezplatně, pokud není v tomto oddíle 13 uvedeno jinak. Pokud jsou žádosti zjevně neopodstatněné nebo nadměrné, zejména z důvodu jejich opakovaného charakteru, můžeme buď (a) účtovat přiměřený poplatek s přihlédnutím k administrativním nákladům na poskytnutí informace nebo sdělení nebo na provedení požadovaného úkonu; nebo (b) odmítnout žádost vyřídit.

Společnost vás může požádat o poskytnutí dalších informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti, aby mohla vyhovět vaší žádosti v souladu s vašimi právy uvedenými v tomto oddíle 13, pokud máme důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která žádost podává.

12. Změny těchto zásad

Podmínky těchto zásad můžeme čas od času změnit. Kdykoli tyto zásady změníme, oznámíme vám tyto změny zveřejněním aktualizovaných zásad na webových stránkách. Kromě toho, pokud provedeme významné změny těchto Zásad, budeme se snažit vás o těchto změnách informovat prostřednictvím komunikačních prostředků, které považujeme za přiměřeně vhodné k tomu, abychom vás o těchto změnách informovali, a zveřejněním oznámení o těchto změnách na Webových stránkách. Pokud není uvedeno jinak, všechny změny vstoupí v platnost po zveřejnění aktualizovaných zásad na našich webových stránkách.