Konfidencialitātes politika

Mēs (“Mēs”, “Mums” vai “Mūsu” esam apņēmušies aizsargāt jūsu Personas datus un jūsu konfidencialitāti.

Šī konfidencialitātes politika ir izveidota, lai informētu jūs par to, kā mēs pārvaldām, apkopojam, uzglabājam un izmantojam jūsu sniegto informāciju saistībā ar tīmekļa vietni x-bitcoin-club.com ( “Vietne”).

Mēs ievērosim šādus principus:

 • nodrošināt pārredzamību attiecībā uz jūsu Personas datu vākšanu un apstrādi:

Mums ir svarīgi, lai jums vienmēr būtu pieejama visa informācija, kas nepieciešama, lai jūs varētu pieņemt pamatotus lēmumus par jūsu Personas datu apstrādi, kad apmeklējat mūsu Tīmekļa vietni vai kad piekrītat sākt tirdzniecību ar trešās puses tirdzniecības platformu. Šim nolūkam Mēs izmantosim dažādas metodes un pasākumus, kuru mērķis ir sniegt jums atbilstošu informāciju par jūsu Personas datu apstrādi pienācīgā veidā un laikā.

Turklāt, ja Mēs konstatēsim, ka jums ir jāsniedz konkrēta informācija, Mēs jums to sniegsim piemērotā laikā un vietā.

Ievērojot juridiskos ierobežojumus, mēs labprāt atbildēsim arī uz visiem jūsu jautājumiem un sniegsim jums nepieciešamos skaidrojumus. Šim nolūkam varat sazināties ar Mums, nosūtot e-pastu uz šādu adresi: [email protected].

 • apstrādāt jūsu Personas datus tikai un vienīgi politikā izklāstītajiem mērķiem:

Mērķi, kādos Mēs varam apstrādāt jūsu Personas datus, cita starpā ir, lai padarītu jums pieejamu Tīmekļa vietni un nodrošinātu jums savienojumu ar trešās puses tirdzniecības platformām (turpmāk tekstā – “trešās puses tirdzniecības platformas”). “Pakalpojumi”), lai uzlabotu lietotāja pieredzi Tīmekļa vietnē, uzlabotu Pakalpojumus (tostarp Tīmekļa vietni), aizsargātu Mūsu tiesības un intereses, veiktu uzņēmējdarbības un administratīvās darbības, kas atbalsta Pakalpojumu sniegšanu Tīmekļa vietnes lietotājiem, un/vai lai ievērotu jebkuras juridiskās un/vai normatīvās prasības.

Turklāt Mēs apstrādāsim jūsu Personas datus, lai saprastu jūsu personīgās vajadzības un vēlmes.

 • ieguldīt ievērojamus resursus, lai ievērotu jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem:

Mēs izmantojam ievērojamus resursus, lai jūs kā datu subjekts varētu izmantot savas tiesības. Tāpēc jūs varat vērsties pie Mums jebkurā laikā, kad vēlaties pārskatīt savus Personas datus, lūgt, lai Mēs tos grozām, dzēšam, pārtraucam izmantot konkrētiem nolūkiem vai vispār vai nododam tos jums vai trešai personai. Mēs izpildīsim jūsu vēlmes saskaņā ar likumu.

 • lai aizsargātu jūsu Personas datus:

Lai gan Mēs nevaram apsolīt absolūtu jūsu Personas datu aizsardzību, Mēs varam apsolīt, ka Mēs izmantojam un turpināsim izmantot plašu līdzekļu un pasākumu klāstu, lai nodrošinātu jūsu Personas datu drošību.

Mūsu pilnīga konfidencialitātes politika

1. Darbības joma?

Šajā politikā ir aprakstīts, kādus personas datus Sabiedrība vāc par fiziskām personām un kā tā tos vāc, izmanto, apmainās ar tiem ar trešajām personām, nodrošina to drošību, apstrādā utt.

Šajā politikā “Personas dati” ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama fiziska persona ir persona, kuru var identificēt tieši vai kopā ar papildu informāciju, kas ir Mūsu rīcībā vai kurai Mums ir piekļuve.

Šajā politikā Personas datu “apstrāde” attiecas uz jebkuru darbību vai darbību kopumu, kas tiek veikts ar Personas datiem, tostarp Personas datu vākšanu, reģistrēšanu, organizēšanu, strukturēšanu, glabāšanu, pielāgošanu vai pārveidošanu, izgūšanu, aplūkošanu, izmantošanu, izpaušanu, nosūtot, izplatot vai citādi padarot pieejamus, pielīdzināšanu vai apvienošanu, ierobežošanu, dzēšanu vai iznīcināšanu.

Mūsu Pakalpojumi ir paredzēti plašai auditorijai, un tie nav paredzēti bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem. Mēs apzināti nevācam un nepieprasām informāciju no personām, kas jaunākas par 18 gadiem, un apzināti neļaujam šādām personām piekļūt mūsu Pakalpojumiem. Ja Mēs uzzināsim, ka ir vākti dati par bērnu, Mēs veiksim saprātīgus pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk dzēstu šādu informāciju.

2. Kad mēs vācam jūsu personas datus?

Mēs apkopojam jūsu Personas datus, kad izmantojat Pakalpojumus, izmantojat pakalpojumu kanālus un izmantojat Tīmekļa vietni. Dažos gadījumos jūs aktīvi sniedzat Mums Personas datus, bet citos gadījumos Mēs vācam Personas datus par jums, pārbaudot un analizējot, kā jūs izmantojat Mūsu Pakalpojumus un/vai Mūsu pakalpojumu kanālus, vai saņemam jūsu datus no mūsu trešo pušu partneriem.

3. Pienākuma sniegt personas datus uzņēmumam neesamība un no tā izrietošās sekas

Jums nav pienākuma sniegt Mums jebkādus Personas datus par jums. Tomēr dažos gadījumos šādu Personas datu nesniegšana neļaus Mums sniegt Jums Pakalpojumus, neļaus Jums izmantot Vietni un/vai izraisīs Pakalpojumu un Vietnes darbības traucējumus.

4. Kādus personas datu veidus Mēs vācam? Personas dati, kurus Mēs apkopojam, katram pārlūkojot Tīmekļa vietni:

šī informācija ietver tiešsaistes darbību žurnālu, datplūsmas informāciju (tostarp, bet ne tikai, IP adresi, piekļuves laiku, piekļuves datumu, apmeklēto(-ās) tīmekļa un mobilo lapu(-as), izmantoto valodu, ziņojumus par programmatūras avārijām un izmantotā pārlūka veidu, informāciju par jūsu izmantoto ierīci. Daļa no šīs informācijas var neidentificēt jūs personiski, tāpēc tā nav uzskatāma par personas datiem.

Personas dati, ko Mēs saņemam no jums: jebkādi Personas dati, kurus jūs sniedzat Mums pēc savas brīvas gribas, sazinoties ar trešās puses tirdzniecības platformu ar Mūsu starpniecību.

Personas dati, kurus jūs īpaši sniedzat, lai iesniegtu trešo pušu platformām tirdzniecības nolūkā: šī informācija ietver jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

5. Personas datu apstrādes mērķi un to juridiskais pamats

Sabiedrība apstrādā jūsu Personas datus vienam vai vairākiem šajā sadaļā izklāstītajiem nolūkiem un saskaņā ar attiecīgo juridisko pamatu.

Sabiedrība neapstrādās jūsu Personas datus, ja vien šādai apstrādei nebūs tiesiska pamata. Juridiskie pamati, saskaņā ar kuriem Sabiedrība var apstrādāt jūsu Personas datus, ir šādi:

 • Jūs esat devis piekrišanu savu Personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Tas attiecas uz gadījumiem, kad jūs īpaši sniedzat savu informāciju, izmantojot Tīmekļa vietni, lai Mēs varētu to iesniegt trešās puses tirdzniecības platformai.
 • Apstrāde ir nepieciešama Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu nodrošināšanai. Piemēram, lai uzlabotu Mūsu Pakalpojumus vai lai īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.
 • Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas attiecas uz Sabiedrību.

Ja vēlaties saņemt sīkāku informāciju par to, kā apstrāde ir nepieciešama Sabiedrības vai trešās personas likumīgo interešu nodrošināšanai, varat jebkurā laikā vērsties pie Mums, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi.

Tālāk sniegts saraksts ar nolūkiem, kādos Mēs varam apstrādāt jūsu Personas datus, un šādas apstrādes juridisko pamatu:

MērķisJuridiskais pamats
1Lai pēc jūsu pieprasījuma iesniegtu jūsu informāciju trešajām personām, lai piekļūtu digitālajām tehnoloģijām, tirdzniecība var vākt jūsu Personas datus, lai iesniegtu tos trešajām personām, ja jūs to īpaši pieprasāt.Jūs esat devis piekrišanu savu Personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
2Lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, pieprasījumiem un/vai sūdzībām, ir nepieciešama jūsu Personas datu apstrāde, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem par Pakalpojumu izmantošanu.Apstrāde ir nepieciešama Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu nodrošināšanai.
3Lai izpildītu jebkādus juridiskos pienākumus vai tiesas vai administratīvos rīkojumus, mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai izpildītu Mūsu dažādos juridiskos pienākumus.Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas attiecas uz Sabiedrību.
4Lai uzlabotu Mūsu PakalpojumusMēsvaram izmantot jūsu Personas datus, lai uzlabotu Mūsu Pakalpojumus. Šāda apstrāde cita starpā ietvers jebkurus avāriju žurnālus vai citus ziņojumus par darbības traucējumiem, kas iegūti saistībā ar Pakalpojumiem.Apstrāde ir nepieciešama Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu nodrošināšanai.
5Lai novērstu krāpšanu, ļaunprātīgu Mūsu pakalpojumu izmantošanu.Apstrāde ir nepieciešama Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu nodrošināšanai.
6Lai veiktu un uzturētu dažādas darbības, kas atbalsta Mūsu Pakalpojumu sniegšanu.Šādasdarbības ietver atbalsta funkcijas, uzņēmējdarbības attīstības darbības, stratēģisko lēmumu pieņemšanu, uzraudzības mehānismus u.c.Apstrāde ir nepieciešama Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu nodrošināšanai.
7Lai veiktu analīzi, tostarp statistisko analīziMēsizmantojam dažādus analītiskus pasākumus (tostarp statistiskus), lai pieņemtu lēmumus par dažādiem jautājumiem.Apstrāde ir nepieciešama Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu nodrošināšanai.
8Lai aizsargātu Mūsu un trešo personu intereses, tiesības un īpašumu, tostarp, lai ierosinātu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.Mēs varam apstrādāt jūsu Personas datus, lai aizsargātu Mūsu vai trešo pušu intereses, tiesības un aktīvus saskaņā ar jebkuru likumu, noteikumu vai līgumu, tostarp jebkuru no Mūsu noteikumiem un nosacījumiem un politikām.Apstrāde ir nepieciešama Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu nodrošināšanai.

6. Personas datu nodošana trešām personām

Sabiedrība var arī kopīgot Personas datus par jums ar trešajām pusēm, kas sniedz Mums pakalpojumus, piemēram, datu glabāšanas un mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, informāciju par IP adresi, lietotāju pieredzes analīzi un pētījumiem, analītiskajiem, tehniskajiem un diagnostikas pakalpojumiem.

Turklāt jūs varat īpaši pieprasīt, lai Mēs iesniedzam noteiktus jūsu Personas datus trešo pušu tirdzniecības platformām. Šādos gadījumos mēs nodosim Personas datus, kurus jūs mums sniegsiet šādam nolūkam, šādām trešajām pusēm, un uz jūsu Personas datu izmantošanu attieksies šo pušu privātuma politika. Mēs varam kopīgot jūsu Personas datus ar vairākām trešo pušu tirdzniecības platformām.

Sabiedrība var arī kopīgot Personas datus par jums ar saistītajām struktūrām un uzņēmējdarbības partneriem, kas tai nodrošina resursus, kas ļauj Sabiedrībai bagātināt un uzlabot tās lietotājiem sniegto pakalpojumu un produktu līmeni.

Sabiedrība var kopīgot Personas datus par jums ar valsts, vietējām, oficiālām un regulatīvām iestādēm, kā arī tad, ja šāda izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu Mūsu un trešo personu intereses, tiesības un īpašumu, tostarp, lai ierosinātu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

Turklāt Mēs varam izpaust jūsu Personas datus potenciālajiem Sabiedrības un/vai jebkura uzņēmuma, kas ietilpst uzņēmumu grupā, kurā ietilpst Sabiedrība, pircējiem vai investoriem, vai aizdevējiem, vai arī līdzīga darījuma gadījumā (tostarp Sabiedrības un/vai jebkura uzņēmuma, kas ietilpst uzņēmumu grupā, kurā ietilpst Sabiedrība, aktīvu pārdošanas gadījumā), un/vai saistībā ar Sabiedrības un/vai jebkura uzņēmuma, kas ietilpst uzņēmumu grupā, kurā ietilpst Sabiedrība, apvienošanos, reorganizāciju, konsolidāciju vai bankrotu.

7. Sīkfaili un trešo personu pakalpojumi

Mēs varam izmantot noteiktus trešo pušu pakalpojumus, piemēram, analītiskos uzņēmumus vai uzņēmumus, kas piegādā reklāmas mūsu Tīmekļa vietnē, kuri arī var izmantot sīkfailus vai citas tehnoloģijas, un uz šīm praksēm un pakalpojumu sniedzējiem attiecas viņu pašu noteikumi.

Sīkdatne (kas ir neliela teksta datne) tiek instalēta ierīcē, ar kuras palīdzību jūs apmeklējat tīmekļa vietni vai piekļūstat tai. Sīkfaili ļauj apkopot informāciju par jums un jūsu uzvedību, lai uzlabotu jūsu lietošanas pieredzi, atcerētos jūsu preferences un iestatījumus, kā arī pielāgotu un piedāvātu jums produktus un pakalpojumus, kas jūs varētu interesēt. Sīkfailus var izmantot arī statistikas datu vākšanai un analīzes veikšanai.

Dažas no sīkdatnēm, ko Mēs varam izmantot, ir sesijas sīkdatnes, kuras uz laiku tiek lejupielādētas jūsu ierīcē un darbojas līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu, savukārt citas ir pastāvīgās sīkdatnes, kuras paliek jūsu ierīcē pēc tam, kad pārtraucat tīmekļa vietnes pārlūkošanu, un tās var izmantot, lai palīdzētu tīmekļa vietnei atcerēties jūs kā apmeklētāju, kad jūs atgriežaties tīmekļa vietnē.

Sīkfailu veidi:

Sīkfaili, kurus Mēs varam izmantot, tiek klasificēti pēc to funkcionalitātes šādi:

Sīkfaila veidsMērķisPapildu informācija
Obligāti nepieciešamās sīkdatnesŠīs sīkdatnes ir obligāti nepieciešamas, lai jūs varētu pārvietoties tīmekļa vietnē un izmantot pieprasītās funkcijas. Tās tiek izmantotas, lai sniegtu jums mūsu saturu, produktus un pakalpojumus, ko esat pieprasījis.Šādas sīkdatnes ir būtiskas, lai palīdzētu jūsu ierīcei lejupielādēt vai straumēt informāciju, lai jūs varētu pārvietoties pa Tīmekļa vietni, izmantot tās funkcijas un atgriezties iepriekš apmeklētajās lapās.Šīs sīkdatnes apkopo jūsu Personas datus, piemēram, lietotājvārdu un pēdējās pieteikšanās datumu, un identificē jūs kā pieteicies Vietnē.Šīs sīkdatnes tiek dzēstas, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu (sesijas sīkdatnes).
Funkcionalitāte SīkfailiŠīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai atpazītu jūs, kad atgriežaties Tīmekļa vietnē, un ļauj Mums atcerēties jūsu izvēli un preferences.Šīs sīkdatnes saglabājas arī pēc jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanas un darbojas līdz to derīguma termiņa beigām.
Veiktspējas sīkfailiŠīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu apkopotu statistiku par Tīmekļa vietnes veiktspēju, kā arī lai pārbaudītu un uzlabotu tās veiktspēju, lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi. Turklāt tie ļauj Mums veikt analītiskās funkcijas Tīmekļa vietnē.Šīs sīkdatnes vāc anonimizētus datus, kas nav saistīti ar identificētu vai identificējamu fizisku personu.Šīs sīkdatnes ir derīgas atšķirīgu laiku; dažas tiek dzēstas, kad aizverat pārlūkprogrammu, bet citām ir neierobežots derīguma termiņš.

Sīkfailu bloķēšana un dzēšana

Varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai bloķētu un dzēstu dažas vai visas sīkdatnes. Tālāk skatiet saites uz norādījumiem, kā to izdarīt ar dažām populārākajām tīmekļa pārlūkprogrammām:

 • Firefox
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Safari

Tomēr ņemiet vērā, ka, ja tā rīkojaties, dažas vai visas Tīmekļa vietnes funkcijas un funkcionalitātes var nedarboties, kā paredzēts.

TIEŠSAISTES IZSEKOŠANAS PAZIŅOJUMS

PAŠLAIK ŠIS PAKALPOJUMS NEATBALSTA SIGNĀLUS “NEIZSEKOT”.

8. Personas datu par jums saglabāšana

Sabiedrība glabā Personas datus par jums tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu šajā Politikā izklāstītos Personas datu apstrādes mērķus, vai ilgāk, kā to prasa tiesību akti, noteikumi, politikas un rīkojumi, kas attiecas uz Mums.

Mēs kopīgojam jūsu informāciju ar trešo pušu tirdzniecības platformām 12 mēnešus, un, ja būs mūsu piekrišana, mēs to darīsim vēl 12 mēnešus.

Lai nodrošinātu, ka Personas dati par jums netiek glabāti ilgāk, nekā nepieciešams, mēs periodiski pārskatām Mūsu saglabātos Personas datus, lai pārbaudītu, vai kādus Personas datus var dzēst.

9. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju

Personas dati par jums var tikt nosūtīti uz trešo valsti (t. i., jurisdikciju, kas nav jūsu dzīvesvietas valsts) vai starptautiskām organizācijām. Šādos apstākļos Sabiedrība veic atbilstošus drošības pasākumus, lai nodrošinātu jūsu Personas datu aizsardzību un nodrošinātu, ka datu subjektiem ir pieejamas īstenojamas datu subjektu tiesības un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Ja esat EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) iedzīvotājs, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs garantijas un aizsardzība būs pieejama, ja ir izpildīts kāds no šiem nosacījumiem:

 • Nosūtīšana notiek uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 (“VDAR”) 45. panta 3. punktu ir nolēmusi, ka ES Komisija nodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni personas datiem, kas tai tiek pārsūtīti.
 • pārsūtīšana notiek saskaņā ar juridiski saistošu un izpildāmu instrumentu starp valsts iestādēm vai struktūrām saskaņā ar VDAR 46. panta 2. punkta a) apakšpunktu; vai
 • Nosūtīšana notiek saskaņā ar ES Komisijas pieņemtajām datu aizsardzības standarta klauzulām atbilstoši VDAR 46. panta 2. punkta c) apakšpunktam. ES Komisijas pieņemtās klauzulas ir pieejamas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Jūs varat pieprasīt, lai Sabiedrība sniedz jums sīkāku informāciju par drošības pasākumiem, ko tā izmanto, lai aizsargātu jūsu personas datus, kuri tiek nosūtīti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, nosūtot e-pastu uz šādu adresi: [email protected].

10. Jūsu personas datu aizsardzība

Mēs īstenojam atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu Personas datu drošības līmeni, ņemot vērā apstrādes radītos riskus, jo īpaši saistībā ar nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto Personas datu iznīcināšanu, zaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.

Mēs nevaram garantēt, nedz arī apgalvot, ka Jūsu Personas datu konfidencialitāte būs bez kļūdām, un Mēs neuzņemsimies atbildību par jebkādiem netiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai soda zaudējumiem, kas saistīti ar Jūsu Personas datu izmantošanu vai publiskošanu, tostarp, bet ne tikai, par Personas datu izpaušanu pārraides kļūdu, neautorizētas trešās puses piekļuves vai citu iemeslu dēļ, kas ir ārpus Mūsu saprātīgas kontroles.

Tiesisku vai citu no Mums neatkarīgu juridisku vai citu pienākumu dēļ Mums var būt nepieciešams nodot jūsu Personas datus trešajām pusēm, piemēram, valsts iestādēm. Šādos apstākļos Mums ir ierobežota kontrole pār aizsardzības līmeni, ko šādas trešās puses nodrošina jūsu Personas datiem.

Personas datu pārsūtīšana internetā nevar būt pilnībā droša. Tāpēc Sabiedrība nevar nodrošināt jūsu Personas datu aizsardzību, kad tie tiek nosūtīti mums, izmantojot internetu.

11. Saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm

Tīmekļa vietnē var būt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm un/vai lietojumprogrammām. Sabiedrība nekontrolē šādas vietnes un lietojumprogrammas, kā arī to, kā šādas vietnes un lietojumprogrammas vāc un/vai apstrādā jūsu Personas datus, un Mēs neesam atbildīgi ne par šādām vietnēm un lietojumprogrammām, ne par to privātuma un datu aizsardzības politiku un darbībām. Šī politika neattiecas uz jebkādām darbībām, kas veiktas, izmantojot šādas vietnes un/vai lietojumprogrammas.

Ikreiz, kad piekļūstat šādu trešo pušu vietnēm un/vai lietojumprogrammām, Mēs iesakām rūpīgi iepazīties ar to konfidencialitātes politiku pirms šādu vietņu un/vai lietojumprogrammu izmantošanas un pirms jebkādu Personas datu izpaušanas par jums.

13. Jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem

Parasti jums ir tiesības pieprasīt, lai Mēs sniedzam jums apstiprinājumu par to, vai mēs vācam jūsu Personas datus, pieprasīt pārskatīt šādus datus, attiecīgā gadījumā labot to saturu un dzēst Personas datus, kas Mums vairs nav nepieciešami. Jūs varat arī ierobežot savu piekrišanu noteiktai jūsu Personas informācijas apstrādei.

Ja esat EEZ rezidents, lūdzu, izlasiet šo sadaļu:

Jums ir tiesības uz šādām tiesībām attiecībā uz jūsu Personas datiem. Lai izmantotu šādas tiesības, varat nosūtīt pieprasījumu izmantot savas tiesības uz šādu e-pasta adresi:

Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības saņemt no Sabiedrības apstiprinājumu par to, vai tiek vai netiek apstrādāti jūsu Personas dati, un, ja tas tā ir, saņemt piekļuvi Personas datiem un šādu informāciju: (1) apstrādes nolūkus; (2) attiecīgo Personas datu kategorijas; (3) saņēmējus vai saņēmēju kategorijas, kuriem Personas dati ir vai tiks izpausti, jo īpaši saņēmējus trešās valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) vai starptautiskās organizācijās; (4) ja iespējams, paredzamo laikposmu, kurā Personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritērijus, kas izmantoti, lai noteiktu šo laikposmu; (5) par to, vai pastāv tiesības pieprasīt Sabiedrībai labot vai dzēst Personas datus vai ierobežot Personas datu apstrādi par jums, vai iebilst pret šādu apstrādi; (6) par tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei; (7) ja Personas dati nav iegūti no jums, jebkādu pieejamo informāciju par to avotu; (8) par profilēšanas esamību; un (9) ja Personas dati tiek nosūtīti uz trešo valsti ārpus EEZ vai starptautiskai organizācijai, par atbilstošām garantijām saistībā ar nosūtīšanu.

Sabiedrība nodrošina apstrādājamo Personas datu kopiju un var iekasēt saprātīgu maksu par jebkādām citām jūsu pieprasītām kopijām. Ja pieprasījumu iesniedzat elektroniski un, ja vien jūs nepieprasāt citādi, informācija tiek sniegta plaši izmantotā elektroniskā formā.

Tiesības saņemt personas datu kopiju nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt citu personu tiesības un brīvības. Tāpēc, ja pieprasījums aizskar citu personu tiesības un brīvības, Sabiedrība var neizpildīt jūsu pieprasījumu vai izpildīt to ierobežotā veidā.

Tiesības uz labošanu

Jums ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība izlabo neprecīzus jūsu Personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, jums ir tiesības pieprasīt, lai nepilnīgi personas dati par jums tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.

Tiesības uz dzēšanu

piemēro šādus pamatojumus: (a) Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūku, kādam tie tika vākti vai citādi apstrādāti; (b) jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuru balstās apstrāde, un apstrādei nav cita juridiska pamata; (c) jūs jebkurā laikā, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, iebilstat pret jūsu Personas datu apstrādi, kuras pamatā ir Mūsu vai trešās puses likumīgās intereses, un apstrādei nav sevišķi svarīgu likumīgu iemeslu; (d) jūs iebilstat pret savu Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos; (e) personas dati ir apstrādāti nelikumīgi; vai (f) Personas dati par jums ir jādzēš, lai izpildītu Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, kas attiecas uz Sabiedrību, noteiktās juridiskās saistības.

Šīs tiesības nav piemērojamas, ciktāl apstrāde ir nepieciešama. (a) lai izpildītu juridisku pienākumu, kura apstrāde ir nepieciešama saskaņā ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas attiecas uz Sabiedrību; vai (b) juridisku prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

Apstrādes ierobežošanas tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība ierobežo jūsu Personas datu apstrādi, ja ir piemērojams kāds no šādiem gadījumiem: (a) jūs apstrīdat Personas datu precizitāti uz laiku, kas ļauj Sabiedrībai pārbaudīt Personas datu precizitāti par jums; (b) apstrāde ir nelikumīga, un jūs iebilstat pret savu personas datu dzēšanu un pieprasāt ierobežot to izmantošanu; (c) Sabiedrībai vairs nav nepieciešami Personas dati par jums apstrādes nolūkiem, bet Personas dati jums ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības; (d) ja Personas datu apstrāde par jums ir nepieciešama Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai, ja vien Mēs nepierādām pārliecinošus leģitīmus apstrādes iemeslus, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības; vai (e) ja personas dati par jums tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, tostarp profilēšanas nolūkos, ciktāl tie ir saistīti ar šādu tiešo mārketingu.

Ja pēc jūsu pieprasījuma jūsu Personas datu apstrāde ir ierobežota, šādus Personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar jūsu piekrišanu vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības vai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgu Eiropas Savienības vai kādas dalībvalsts sabiedrības interešu dēļ.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt personas datus par sevi, kurus esat sniedzis Sabiedrībai, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī tiesības nosūtīt šos personas datus citam pārzinim, ja. (a) apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana vai līgums, kurā jūs esat līgumslēdzēja puse, un (b) apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

Izmantojot savas tiesības uz datu pārnesamību, jums ir tiesības, ja tas ir tehniski iespējams, pieprasīt, lai Sabiedrība tieši pārsūta jūsu personas datus citam pārzinim. Jūsu tiesību uz datu pārnesamību īstenošana neskar jūsu un Sabiedrības tiesības saskaņā ar jūsu tiesībām uz dzēšanu. Turklāt tiesības uz datu pārnesamību nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt citu personu tiesības un brīvības.

Tiesības iebilst

Jums ir tiesības, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, jebkurā laikā iebilst pret jūsu Personas datu apstrādi, kuras pamatā ir Sabiedrības vai trešās personas likumīgās intereses, tostarp profilēšanu, kas pamatojas uz šādām likumīgām interesēm. Šādā gadījumā Mēs vairs neapstrādāsim Personas datus par jums, ja vien Mēs nepierādīsim pārliecinošus leģitīmus apstrādes iemeslus, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, tostarp profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo mārketingu.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt mums sniegto piekrišanu apstrādāt jūsu Personas datus, neietekmējot apstrādes likumību, kas balstīta uz jūsu piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas izveidota kādā dalībvalstī, lai aizsargātu fizisko personu pamattiesības un pamatbrīvības saistībā ar Personas datu apstrādi Eiropas Savienībā.

Jūsu tiesības attiecībā uz Personas datiem par jums, kā norādīts šajā 13. sadaļā, var ierobežot Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību akti, kas attiecas uz Sabiedrību.

Mēs sniegsim jums pieprasīto informāciju saskaņā ar jūsu tiesībām, kas izklāstītas šajā 13. sadaļā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Šo termiņu vajadzības gadījumā var pagarināt vēl par diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Par jebkuru šādu pagarinājumu mēs jūs informēsim viena mēneša laikā pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas, norādot kavēšanās iemeslus.

Informācija, kas pieprasīta saskaņā ar jūsu tiesībām, kuras izklāstītas šajā 13. sadaļā, tiek sniegta bez maksas, ja vien šajā 13. sadaļā nav norādīts citādi. Ja pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to atkārtošanās dēļ, Mēs varam. (a) iekasē saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai paziņojuma sniegšanu vai pieprasītās darbības veikšanu; vai (b) atteikties rīkoties saskaņā ar pieprasījumu.

Sabiedrība var pieprasīt, lai jūs sniedzat papildu informāciju, kas nepieciešama jūsu identitātes apstiprināšanai, lai izpildītu jūsu pieprasījumu saskaņā ar jūsu tiesībām, kas izklāstītas šajā 13. sadaļā, ja Mums ir pamatotas šaubas par pieprasījumu iesniegušās fiziskās personas identitāti.

12. Šīs politikas izmaiņas

Mēs laiku pa laikam varam grozīt šīs politikas noteikumus. Ja Mēs izdarīsim grozījumus šajā Politikā, Mēs Jums paziņosim par šiem grozījumiem, publicējot atjaunināto Politiku Tīmekļa vietnē. Turklāt, ja Mēs veiksim būtiskus šīs Politikas grozījumus, Mēs centīsimies Jūs informēt par šādiem grozījumiem, izmantojot saziņas līdzekļus, kurus Mēs uzskatām par saprātīgi piemērotiem, lai Jūs informētu par šādiem grozījumiem, un publicējot paziņojumu par šādiem grozījumiem Tīmekļa vietnē. Ja vien nav norādīts citādi, visi grozījumi stājas spēkā pēc atjauninātās politikas publicēšanas mūsu tīmekļa vietnē.